Náš program jak zlepšit obec Suché Lazce

Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom Vás seznámili s podrobným volebním programem naší kandidátní listiny za ČSSD v komunálních volbách do zastupitelstva městské části Suché Lazce. Náš volební program je mírně ambiciózní, ale chceme, aby Suché Lazce byly moderním, kulturním, aktivním a společenský bohatým místem pro život nás všech, a proto si klademe takové cíle, které naší představu uvedou v realitu. Do voleb jdeme s heslem "Společně pro Suché Lazce" a má symbolizovat větší spoluúčast nás všech na fungování a budoucnosti Suchých Lazců. Program má své priority, za které chceme bojovat a považujeme je za nutné zrealizovat v následujícím volebním období. Ovšem dané priority, nijak neberou na vážnosti a důležitostí ostatním bodům našeho programu. Prostřednictvím našeho programu, chceme také jasně deklarovat, že nebudeme podporovat jakékoliv plýtvání veřejnými prostředky a nebudeme podporovat investice, které jsou svým charakterem v současnosti pro Suché Lazce nepotřebné.

Podrobný volební program ČSSD Městská část Suché Lazce

Intenzivní boj proti stavbě jižního obchvatu
- Suché Lazce jsou svým územním zasazením, krajině blízká městská část, což z ní dělá klidnou a čistou oblast opavského regionu a proto budeme bojovat za zachování našich Suchých Lazců a jednoznačně odmítat stavbu jižního obchvatu, který by navždy změnil krajinný charakter naší městské části.

Referendum o splaškové kanalizaci
- prosadíme referendum, které bude mít jasnou otázku a to "zda chceme realizaci splaškové kanalizace v Suchých Lazcích". Toto referendum má za cíl zjistit názor našich občanů na tuto investici. Město Opava nemůže, kvůli vysokým finančním nárokům (realizace splaškové kanalizace v Suchých Lazcích je vypočítána na cca 180 mil. Kč), zrealizovat v nejbližších letech tuto investici. Ovšem ne realizací splaškové kanalizace se brzdí další nutné investice do naší městské části na opravu a realizaci cest a chodníků. Referendem bychom rádi dali jasně najevo postoj Suchcých Lazců k realizaci splaškové kanalizace. Náš názor je takový, že chceme odmítnout stavbu kanalizace a dát jasný signál městu Opava, že si přejeme investice do oprav našich cest a chodníků, než čekat na realizaci splaškové kanalizace, která pro svojí finanční náročnost, má velmi nejasný plán realizace.

Výstavba moderního dětského hřiště
- chceme v prostorách dnešního dětského hřiště, vybudovat moderní prostor pro zábavu a také vzdělávání našich dětí. Rádi bychom nahradili staré a v některých případech i již nebezpečné hrací prvky za nové a společné s tím založili školní zahradu z rostlin, keřů, bylinek a jiné zeleně. Takto vytvořená školní zahrada by poskytovala dětem základní znalost naší přírody, která Suché Lazce obklopuje a zároveň by naše děti naučila starostlivost o přírodu kolem nás. V neposlední řadě by taktéž takováto zahrada výrazně změnila poněkud smutný ráz okolí dětského hřiště, mateřské a základní školy. Prosadíme také instalaci hracích prvků pro děti na obecním hřišti.

Prosazení realizace chodníku na Přerovci
- bezpečnost v obci je pro nás velmi důležitá a i proto chceme jednoznačně prosazovat realizaci chodníku na Přerovci. Dle našeho názoru je velmi nebezpečné a zároveň i smutné, že na cestě, kde automobily v některých případech jezdí i velmi vysokou rychlostí, není chodník pro naše občany. Jsme si plně vědomi všech nutných náležitostí potřebných k realizaci chodníku na Přerovci, ale zároveň věříme, že v následujících čtyřech letech jsme schopni realizaci tohoto chodníku uskutečnit.

Oprava ulice Na Pískovně
- považujeme, tak jako realizaci chodníku na Přerovci, za nutnou i kompletní opravu ulice Na Pískovně. Asfaltový povrch této komunikace již pouze okrajově připomíná cestu a jen z části plní svůj účel. Je evidentní, že tato komunikace je nejvíce zanedbanou v naší městské části. Statutární město Opava má opravu ulice Na Pískovně ve svém plánu investičních akcí. Ovšem není u této investice stanoven rok realizace a proto musíme vést intenzivní jednání s městem, aby se stanovil rok realizace a mohla začít práce na projektové dokumentaci a příslušných povoleních, která jsou nutná ve spojitosti s opravou ulice Na Pískovně.

Založení tradice Sucholazeckého kulturního léta
- kultura a společenské akce jsou vždy obrazem vnitřního života každé obce. Chceme proto pro naše občany zajistit bohatý kulturní a společenský život, jenž nám všem nabídne akce různého typu. Naše představa je taková, že Sucholazecké kulturní léto by začínalo dětským dnem a končilo posvícením. V rozmezí této doby bychom našim občanům nabídli letní kina, minifestivaly piva, jídla a hudby, realizovali pohádkový les pro děti a nejen pro ně a součástí tohoto kulturního léta by byly i turnaje o Sucholazecký pohár fotbalistů i hasičů. Sucholazecké kulturní léto by mělo být hlavní kulturně-společenskou akcí v rámci roku v Suchých Lazcích.

Transparentní Suché Lazce

Prosadíme zřízení transparentního účtu městské části
- zavedením transparentního účtu, bychom rádi dali možnost občanům nahlédnout do příjmové i výdajové složky rozpočtu městské části bez omezení a kdykoliv budete připojeni na internetu.

Zavedeme pořádání veřejných debat s občany
- chceme, aby občané městské části měli možnost veřejně prezentovat své názory i mimo zastupitelstva, a taktéž chceme dát občanům prostor pro opodstatněnou kritiku zastupitelů v případě nečinnosti či neplnění slibů a závazných rozhodnutí zastupitelstva. Forma veřejných debat by se měla podobat "Otevřené radnici", kterou pořádá Statutární město Opava.

Garantujeme, že městská část a její zaměstnanci budou servisem pro naše spoluobčany
- budeme garantovat, že zaměstnanci městské části budou servisem pro naše občany. Chceme prosadit kvalitní proškolení administrativního pracovníka městské části, tak, aby poskytoval kvalifikovanou pomoc všem našim občanům při vyřizování administrativy v případech, jako jsou např. kotlíkové dotace, zelená úsporám aj. Považujeme tento servis za jeden z nutných bodů k modernější komunikaci a pomoci Obecního úřadu našim občanům.

Upravíme webovou prezentaci Suchých Lazců do podoby nástroje interaktivní komunikace mezi občany a složkami
- vytvoříme interaktivní webový nástroj pro komunikaci všech složek jako hasiči, fotbalisté, klub důchodců, myslivecké sdružení, AVZO, polní kuše, škola, školka a další složky, které projeví zájem, tak aby mohli na jednom místě informovat občany o své činnosti. To umožní zpětnou vazbu složkám a obci směrem od občanů. Vznikne jakýsi informační portál Suchých Lazců, kde budou občané informování o dění v obci na jednom místě. Ve spojení i s informačními tabulemi a systémem distribuce informací bude občan přehledně informován o dění a událostech v obci. Tento portál poslouží informačně jako zdroj pro materiály do sucholazeckého zpravodaje,(potažmo i do kroniky obce, případně tištěné publikaci o naší obci cca každých 8let), který bude tištěn častěji (podle obsahu), aby si tyto informace mohli přečíst i občané kteří nemají internet k dispozici.

Budeme prosazovat místní referenda ve strategických otázkách budoucnosti Suchých Lazců
- chceme, aby referendum bylo dalším nástrojem našeho hesla "Společně pro Suché Lazce". Chceme, aby byl závazným nástrojem pro jednání zastupitelstva. Jsme totiž toho názoru, že volbami nekončí právo občana mluvit do chodu obce či městské části. Prioritně prosadíme referendum o splaškové kanalizaci.

Zasadíme se o intenzivnější komunikaci se Statutárním městem Opava
- Statutární město Opava má celkem 8 městských částí. Rádi bychom, aby z iniciativy např. Suchých Lazců vznikl nový orgán, skládající se ze všech zástupců městských částí a intenzivněji jednal se zástupci Statutárního města Opavy o navýšení investic do městských částí. Jsme toho názoru, že město Opava se svým miliardovým rozpočtem by mělo navýšit své investice do svých městských částí a to mimo stanovený rozpočet, který udává Statut Statutárního města Opavy.

Prosadíme, aby v komisích a výborech našeho zastupitelstva byli i ti spoluobčané, kterým není lhostejná budoucnost naší městské části, a chtějí pomoct v rozvoji Suchých Lazců
- mimo finančního a kontrolního výboru, které musí obec zřídit ze zákona, chceme prosadit zřízení kulturní komise, vzdělávací komise, sportovní komise a komise pro rozvoj městské části. Členy těchto komisí by měli být naší občané, kterým není lhostejný vývoj městské části, a ze svých jednání by měli přicházet s návrhy pro zastupitelstvo. Taktéž by tyto komise měly spolupracovat na realizaci akcí, které bude městská část v rámci roku pořádat.

Budeme prosazovat zachování všech stávajících sociálních služeb v naší městské části
- v dnešní době rušení neekonomických provozů, je nutné, aby se zastupitelstvo zasadilo o zachování všech služeb, které jsou v současnosti dostupné pro naše občany.

Bezpečné a přírodě bližší Suché Lazce

Chceme podrobně zpracovat možná variantní řešení protipovodňových opatření v Suchých Lazcích
- v rámci protipovodňových opatření vytipujeme riziková místa, odkud se voda splavuje a kde voda při velkých a intenzivních deštích odtéká a kde voda při těchto deštích dělá největší škody. Budeme pokračovat v budování protipovodňových opatření, která již započala. Je také nutné, aby byla k dispozici dostatečná a kvalitní technika k odklízení případných škod, kterou především má ve svém vlastnictví SDH Suché Lazce.

Zvýšíme bezpečnost v Suchých Lazcích
- v souvislosti se zvýšením bezpečnosti bychom rádi inforadary v následujícím období (půl roku) monitorovali situaci rychlosti vozidel na našich komunikacích (především hlavní ulici) a následně, přijali daná opatření ke zvýšení bezpečnosti v dopravě. V případě, že monitorování rychlosti vozidel, prokáže vysoké nebezpečí v rámci dopravy, jsme pro instalaci tzv. semaforů zelené vlny, které barevnou signalizací nepustí automobily překračující povolenou rychlost do naší městské části. Zasadíme se o zintenzivnění kontroly naší městské části městskou policií.

Budeme prosazovat postupnou opravu poškozených a kompletní rekonstrukci zničených chodníků v naší městské části
- je nutné určit nejpoškozenější chodníky a na základě finančních možností je následně postupně opravovat. Oprava chodníků musí poté splňovat jak estetiku (použití stejných materiálů v celé městské části, úprava travnatých ploch) tak i funkčnost (snadný pohyb občanů, snadný pohyb s kočárky, snadný pohyb handicapovaných lidí a taktéž snadná zimní úprava).

Vysadíme v Suchých Lazcích novou zeleň
- jedním z prostředků, jak docílit Suchých Lazců bližších k přírodě, je i výsadba nové zeleně a náhrada té staré a ne příliš zdravé. Především úprava zeleně kolem hlavní cesty a kolem Obecního úřadu je pro nás v následujícím volebním období nejdůležitější. Rádi bychom zelení obohatili průjezd přes Suché Lazce a u Obecního úřadu vyměnili přerostlé stromy za zeleň rostoucí v očním kontaktu. Taktéž bychom rádi vysadili více ovocných stromů na katastrálním území Suché Lazce (zde je ovšem nutná komunikace se zemědělci, kteří obhospodařují pole v katastru Suchých Lazců a najít společně místa k výsadbě, tak, aby byl k těmto stromům snadný přístup).

Budeme hledat možná nová řešení umístění kontejnerů pro tříděný a zelený odpad
- jelikož je pro nás ekologie a nakládání s odpadem důležité téma, rádi bychom našim občanům nabídli taková řešení, kterými je namotivujeme k větší intenzitě recyklace odpadů. Myslíme si, že současný stav naše občany spíše demotivuje k recyklaci a spíše podporuje likvidaci odpadů jinými způsoby. V dané problematice se chceme zavázat, že budeme hledat nová řešení, jak účinněji nakládat s recyklovatelným i zeleným odpadem v souvislosti s motivací občanů k recyklaci a výdajovou stránkou rozpočtu městské části.

Kulturní Suché Lazce

Budeme řešit problematiku upadajícího areálu na Strážnici
- první a nejnutnější věc v dané problematice je vyřešení zkolaudování budovy v areálu na Strážnici a majetkové poměry. Pro zajištění maximální bezpečnosti je nutné lépe zajistit stabilitu přístřešku k budově na Strážnici a dosáhnout v rámci finančních možností městské části, ale i Statutárního města Opavy na rekonstrukci nejnutnějších části areálu, tak, aby Strážnice působila co nejméně zanedbaným dojmem.

Vystavíme více informačních tabulí
- pro lepší informovanost zvýšíme počet informačních tabulí v městské části. Chceme také zhotovit reprezentativní vítací tabule při vjezdu do Suchých Lazců.

Zavedeme v Suchých Lazcích vlastní vítání nových občánků a prvňáčků
- prosadíme v Suchých Lazcích vlastní vítání nových občánků a prvňáčků. Statutární město Opava v současnosti pořádá vítání nových občánků, ale myslíme si, že tuto významnou akci pro každého rodiče by měla mít ve své gesci příslušná místní správa. Rádi bychom každému novému občánkovi darovali do jeho začínajícího života symbolickou jednu tisícovku jako důkaz toho, že si každého našeho občana vážíme a chceme jej podporovat. V tom samém duchu bychom rádi podporovali naše prvňáčky.

Chceme se aktivně podílet na spolupráci s naší základní a mateřskou školou na vzdělávání dětí v přírodě
- jedním z našich cílů volebního programu jsou Suché Lazce bližší přírodě. Chceme pro naše děti založit přednáškový cyklus o myslivosti, ekologii, vztahu k přírodě aj. a dané téma vždy zasadit do odpovídajícího prostředí, které bude naše děti vzdělávat i mimo školní lavice.

Budeme nadále podporovat všechny spolky v Suchých Lazcích a to bez rozdílů
- spolky v každé obci jsou základním kamenem při tvorbě bohatého kulturního, ale i společenského života každé obce či městské části. Suché Lazce ve svých spolcích sdružují velký počet občanů a my si to plně uvědomujeme, a proto se jednoznačně hlásíme k podpoře všech spolků a to bez rozdílů zda mají pět, deset anebo sto členů.

Zřídíme veřejné informační centrum
- zřízením informačního centra v Suchých Lazcích bychom především naším starším spoluobčanům chtěli umožnit volný přístup k internetu. Toto informační centrum by mělo být zřízeno na Obecním úřadě a mělo by poskytovat i kurzy základů výpočetní techniky.

Budeme v průběhu celého roku, pořádat společenské akce, které svým charakterem a tradicí budou realizovány v daném ročním období
- Suché Lazce již dnes v rámci kulturního a společenského života pořádají akce, které mají svojí tradici jako je např. "pálení čarodějnic", "pochovávání basy" … rádi bychom ale do kulturního a společenského života přidali další akce typu vinobraní, zabijačkové hody, svatomartinské hody, velikonoční jarmark … Jde nám především o to, aby si každý občan v průběhu roku z poskytnuté nabídky vybral své oblíbené kulturní a společenské akce.

Podpoříme aktivní život našich spoluobčanů
- tak jako kulturu a společenské vyžití považujeme za velmi důležité, je pro nás velmi důležitá i nabídka aktivního života pro naše občany od nejmenších až po ty nejstarší. Zajistíme pro naše děti mimoškolní hodiny angličtiny (v případě většího zájmu i jiný cizí jazyk), astronomie, moderního tance, uměleckého kroužku … popř. i jiných. Pro naše dospělé nabídneme hodiny jógy, zumby, sportovních turnajů či počítačové gramotnosti. Pro naše nejstarší spoluobčany bychom rádi zajistili především poznávací zájezdy. V rámci aktivního života jde v prvopočátku především o to, že je nutné zjistit zájem z poskytnuté nabídky možností a následně vytvořit pro naše občany aktivity, které nejlépe obohatí jejich, ale i sucholazecký aktivní život.

Budeme prosazovat nutné investice do našich kulturních památek
- zřetelně deklarujeme, že naše kulturní památky vnímáme jako plnohodnotnou součást naší městské části a budeme se podílet na jejich údržbě.

Seznam kandidátů

Kandidátní listina za ČSSD pro komunální volby 2014 – Městská část Suché Lazce.


1. Mgr. Petr Orieščík (kandidát je členem ČSSD)
2. Pavel Nelešovský (nezávislý kandidát)
3. PhDr. Richard Dener (nezávislý kandidát)
4. Vladimíra Lencová (nezávislá kandidátka)
5. Ing. Monika Ondrová (nezávislá kandidátka)
6. David Vavrečka (nezávislý kandidát)
7. Ing. Václav Skuplík (nezávislý kandidát, Sdružení Suché Lazce občanům)
8. Ing. Petr Žůrek (nezávislý kandidát)
9. David Závěšický (nezávislý kandidát, Sdružení Suché Lazce občanům)
10. Daniel Stibor (nezávislý kandidát)
11. Josef Doboš ml. (nezávislý kandidát)


Dopisy občanům:
Pokud jste do schránky od nás neobdrželi dopis s oslovení máte možnost si ho dodatečně přečíst zde. Dopisy jsou ve formátu pdf a jsou volně ke stažení.
1. dopis - osloveni-obcanu.pdf
2. dopis - program-kratky.pdf
3. dopis - program-podrobný.pdf

Vážení spoluobčané, nabízíme v případě potřeby pomoc v rámci bezplatné právní poradny pana senátora
MUDr. Mgr. Vladimíra Plačka
Pokud máte právní problém nebo nesrovnalosti, můžete využít této poradny, kterou Vám pan senátor poskytuje bezplatně. Telefonní číslo: 734 159 584, e-mail: asistentvplacka@seznam.cz

Nejste si jistí jak volební pravidla fungují? Možná vám pomůže simulátor volebního lístku - komunální volby

V případě jakýchkoliv dotazů prosím pište na náš e-mail:

spolecne@suchelazce.cz

Doporučujeme také:
najdí lidi se stejnými zájmy jako máš ty
navštivte také web naší obce
www.SuchéLazce.cz